اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

آیین نامه کلی دبیرستان

آیین نامه کلی دبیرستان


الف-وظایف دانش آموز:
ماده1: هر یک از دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق خویش به شرح زیر معمول دارند:
1-1-رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر،معاونین،معلمان،مربیان و دیگر کارکنان واحد آموزشی.
2-1-رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان.
3-1-سعی شایسته در یادگیری و تحصیل و اطاعت از دستورات آموزشی و تربیتی و شرکت در فعالیتهای اجتماعی دبیرستان و انجام فرایض دینی.
4-1-حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعت مقرر و پرهیز از خروج در غیر ساعت مقرر بدون اطلاع اولیاء خود و موافقت مدیریت دبیرستان.
5-1-حضور مرتب در کلاس درس طبق برنامه هفتگی و پرهیز از غیبت های غیر موجه.
تبصره:در صورت غیبت دانش آموز از مدرسه لازم است ولی او در اولین فرصت غیبت دانش آموز را به واحد آموزشی اطلاع داده و با حضور خویش و ارایه دلایل شفاهی یا گواهی کتبی نسبت به توجیه علت غیبت دانش آموز اقدام نمایند تا در صورت لزوم در پرونده اش ثبت و ضبط گردد.
6-1-رعایت بهداشت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین مربوطه در پاکیزه نگهداشتن فضا و محیط دبیرستان.
7-1-استفاده از پوشش تعیین شده از طرف دبیرستان و کفش و جوراب ساده و مناسب و اصلاح موی سر متناسب با شئونات دانش آموزی طبق دستورالعملهای اعلام شده.
8-1-دانش آموزان جهت حفظ تقدس و جایگاه مقام دانش آموزی موظفند شئونات در خور شخصیت دانش آموزی را در خارج از مدرسه نیز رعایت نمایند.
9-1-خودداری از بکار بردن وسایل تجملی و زینتی و پرهیز از به همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مجاز(از قبیل عکس،نوارهای صوتی و تصویری و کتاب های نا مناسب،CD ،تلفن همراه و...)در دبیرستان.
10-1-رعایت ضوابط دبیرستان در بازدیدهای علمی و اردوها و حوزه های امتحانی الزامی است.
11-1-خودداری از خرید و فروش در مدرسه.
12-1-کوشش و توجه در حفظ و مراقبت از وسایل خویش و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات ساختمان دبیرستان.
تبصره:بدیهی است چنانچه دانش آموز خساراتی به وسایل و ساختمان دبیرستان یا سایر دانش آموزان وارد آورد باید خسارات وارده را جبران نماید. 


ب-ترغیب و تشویق:
ماده 2:دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام می دهند،از طریق زیر و با رعایت ترتیب مورد تشویق قرار می گیرند:
1-2-تشویق شفاهی در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.
2-2-تشویق شفاهی در مراسم صبحگاهی ،در حضور کلیه دانش آموزان.
3-2-تشویق کتبی در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.
4-2-تشویق کتبی در حضور کلیه دانش آموزان.
5-2-اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضاء مدیر دبیرستان در حضور دانش آموزان و با حضور اولیاء دانش آموزانی که تقدیر می شوند.
6-2-معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی،آموزشی ، فرهنگی ،هنری و...
7-2-تشویق کتبی یا اعطای لوح تقدیر برای دانش آموزان ممتاز در هر مقطع که در انجام فرایض دینی،مخصوصا نماز و فعالیتهای آموزشی و تربیتی و شرکت در کارهای اجتماعی درخشان تر از دیگران شناخته می شوند.
ج-تذکر و تنبیه:
ماده3-عدم رعایت و سهل انگاری در وظایف مندرج در ماده1 تخلف محسوب می شود.دانش آموزانی که راهنمایی های تربیتی،در آنها مفید و موثر واقع نمی شود با رعایت ترتیب و تناسب ذیل مورد تذکر و تنبیه قرار می گیرند:
1-3-تذکر یا اخطار شفاهی به طور خصوصی.
2-3- تذکر یا اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان دیگر.
3-3-اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز.(بدون درج در پرونده )
4-3- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز.(با درج در پرونده )
5-3-اخطار کتبی و تقلیل نمره انضباط در هر مرتبه حداکثر دو نمره.در صورت تکرار،اخذ تعهد کتبی از دانش آموزان و ولی او به منظور عدم تکرار موارد مشابه.
6-3-تغییر کلاس.
7-3-محروم کردن از کلاس و اطلاع کتبی به ولی دانش آموز.
.


ومن الله توفیق