نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی


کلاس

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

زنگ

1

2

3

 

1

2

3

 

1

2

3

 

1

2

3

 

1

2

3

 

1

2

3

دوم ریاضی

حسابی

ریاضی

 

 

جغرافیا

 

 

ورزش

 

 

دین و زندگی

 

 

کامپیوتر

 

فیزیک

 

 

ریاضی

 

 

ادبیات

 

 

فیزیک

 

 

زبان فارسی

 

 

دفاعی

 

پرورشی

عربی

 

 

زبان خارجه

 

 

دینی    

کمبریج

شیمی

 

 

شیمی

 

 

هندسه

 

 

آمار

 

 

دوم تجربی

بوعلی

زیست

 

 

زبان فارسی

 

 

فیزیک

 

 

شیمی

 

 

دین و زندگی

 

 

زیست

دفاعی

ادبیات

 

 

ریاضی

 

 

زبان خارجه

 

 

فیزیک

 

 

عربی

 

 

شیمی

 

 

زیست

 

 

دینی    

کمبریج

ریاضی

 

 

هندسه

 

 

ورزش

 

 

جغرافیا

 

 

سوم ریاضی

خوارزمی

جبر

 

 

دین وزندگی

 

 

هندسه

 

 

کامپیوتر

فیزیک

 

 

حسابان                              

 

فیزیک

عربی

 

 

زبان فارسی

 

 

حسابان

 

 

حسابان

 

 

ادبیات

 

 

کامپیوتر

 

هندسه

 

فیزیک

 

 

شیمی

 

 

زبان خارجه

 

 

تاریخ

 

 

شیمی

 

 

ورزش

 

دینی

 

سوم

 تجربی آیت اللهی

فیزیک

 

 

زیست

 

 

زبان فارسی

 

 

ریاضی

 

 

زیست

 

 

ورزش

 

دینی

ادبیات

 

 

فیزیک

 

 

عربی

 

 

شیمی

 

 

زمین

 

 

ریاضی

 

 

آمار

 

 

زیست

 

 

زبان خارجه

 

 

شیمی

 

 

تاریخ

 

 

دینی

 

 

سوم

 تجربی حائریان

ادبیات

 

 

فیزیک

 

 

زیست

 

 

زبان خارجه

 

 

ریاضی

 

 

ورزش

 

دینی

فیزیک

 

 

عربی

 

 

زبان فارسی

 

 

شیمی

 

 

ریاضی

 

 

زیست

 

 

دینی

 

 

آمار

 

 

زیست

 

 

شیمی

 

 

زمین

 

 

تاریخ

 

 

چهارم تجربی

رشید الدین

شیمی

 

 

ریاضی

 

 

زمین

 

 

زیست

 

 

زبان خارجه

 

 

فیزیک

ریاضی

 

 

 

زیست

 

 

دینی

 

 

ادبیات

 

 

شیمی

 

 

زبان

عربی

فیزیک

 

 

 

 

 

چهارم تجربی

فاضل

زیست

 

 

فیزیک

 

 

ادبیات

 

 

زبان خارجه

 

 

شیمی

 

 

ریاضی

 

فیزیک

 

 

 

شیمی

 

 

زیست

 

 

ریاضی

 

 

زمین

 

 

زبان

عربی

دینی

 

 

 

 

 

چهارم

ریاضی خواجه نصیر

 

ادبیات

 

 

شیمی

 

 

شیمی

 

 

 

فیزیک

 

 

دیفرانسیل

 

 

زبان خارجه

 

 

 

 

 

دینی

 

 

دیفرانسیل

 

 

هندسه تحلیلی

 

 

زبان

عربی

فیزیک

 

 

گسسته

 

 

 

 

 

چهارم

ریاضی خیام

فیزیک

 

 

ادبیات

 

 

گسسته

 

 

دیفرانسیل

 

 

زبان

 

 

شیمی

 

 

 

 

 

دیفرانسیل

 

 

شیمی

 

 

دینی

 

 

زبان

عربی

هندسه تحلیلی

 

 

فیزیک