نمونه سؤال‌های سال‌های گذشته دبیرستان نمونه سؤال‌های سال‌های گذشته دبیرستان

پایانی اول (دی ماه):


● دانلود مجموعه سؤالات دی 93 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره):
 پایه اول عمومی (2.75MB) 
 پایه دوم تجربی و ریاضی (3.65MB)
 پایه سوم تجربی و ریاضی (5.02MB)
 پایه چهارم تجربی، ریاضی و انسانی (4.49MB)

● دانلود مجموعه سؤالات دی 92 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره):
 پایه اول عمومی (1.5MB) 
 پایه دوم تجربی و ریاضی (1.8MB)
 پایه سوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.5MB)
 پایه چهارم تجربی، ریاضی و انسانی (1.8MB)

● دانلود مجموعه سؤالات دی 91 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره):
 پایه اول عمومی (1.14MB) 
 پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.87MB)
 پایه سوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.85MB)
 پایه چهارم تجربی و ریاضی (3.63MB)

● دانلود مجموعه سؤالات دی 90 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره):
 پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (1.73MB)
 پایه سوم تجربی و ریاضی (1.30MB)
 پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (1.17MB)

● دانلود مجموعه سوالات دی 89 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره):
 پایه اول عمومی (1.38MB) 
 پایه دوم تجربی و ریاضی (1.39MB)
 پایه سوم تجربی و ریاضی (1.31MB)
 پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (1.50MB)

● دانلود مجموعه سوالات دی 88 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره):
 پایه اول عمومی (1.24MB) 
 پایه دوم تجربی و ریاضی (1.45MB)
 پایه سوم تجربی و ریاضی (2MB)
 پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.18MB)
 

پایانی دوم (خرداد ماه):


●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 93 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره) (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
 پایه اول عمومی (1.78MB) 
 پایه دوم تجربی و ریاضی (1.92MB)
 پایه سوم تجربی (8.5MB)
 پایه سوم ریاضی (8.2MB)
 پایه سوم انسانی (7.2MB)
 پیش دانشگاهی تجربی، ریاضی و انسانی (2.96MB)

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 92 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره) (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
 پایه اول عمومی (1.3MB) 
 پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.7MB)
 پایه سوم تجربی، ریاضی و انسانی (5.4MB)
 پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.1MB)

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 91 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره) (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
 پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.3MB)
 پایه سوم تجربی و ریاضی (4.46MB)
 پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.24MB)

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 90 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره) (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
 پایه اول عمومی (1.4MB) 
 پایه دوم تجربی و ریاضی (1.4MB)
 پایه سوم تجربی و ریاضی (1.6MB)
 پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (950KB)

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 89 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی(ره) (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
 پایه اول عمومی (1.31MB) 
 پایه دوم تجربی و ریاضی (1.76MB)
 پایه سوم تجربی و ریاضی (2MB)
 پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (1.22MB)